مطالعات طرح توجیهی در استان خوزستان

مشاوره پایان نامه پروپوزال تحلیل آماری - تهرا

اربردی و با در اختیار داشتن... expert choice - ارزیابی اقتصادی  طرح ها با استفاده از نرم افزار... ریزی منابع سازمان) 2- انجام  مطالعات امکان سنجی فنی ، مالی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر