طرح توجیهی بازار در استان خوزستان

مشاوره پایان نامه پروپوزال تحلیل آماری - تهرا

اربردی و با در اختیار داشتن... expert choice - ارزیابی اقتصادی  طرح ها با استفاده از نرم افزار... در سازمانها 8- انجام تحقیقات  بازار در حوزه های مختلف جهت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر