تجزیه و تحلیل اطلاعات در استان خوزستان

مشاوره پایان نامه پروپوزال تحلیل آماری - تهرا

اربردی و با در اختیار داشتن... ، حسابداری ، مهندسی فناوری  اطلاعات و نرم افزار ، مهندسی صنایع... طراحی پرسش نامه و انجام مصاحبه و  تجزیه و تحلیل اطلاعات

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | امیدیه | سهند بهرامی