وانت بار و حمل بار در اهواز وانت کرایه اهواز - استان خوزستان

روحی: ۰۹۳۷۱۵۰۱۷۱۶

√√ ﻗﯿﻤﺖ رو ﺷﮑﻮﻧﺪم √√ ﺣﻤﻞ اﻧﻮاع ﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﻧﺼﻒ قیمت ﺑﻨﺪه ﺳﺎﻟﻬﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﺳﺎزه ﻫﺎی , mdf اﻧﻮاع ﻣﺒﻠﻤﺎن ) راﺣﺘﯽ و ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ( , ﺑﺎرﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺷﯿﺸﻪ و دﮐﻮر , وﯾﺘﺮﯾﻦ , ﺑﻮﻓﻪ , ﻣﯿﺰ ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮری , ﻣﯿﺰ ال ﺳﯽ دی , ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب , ﺗﺸﮏ , ﻗﺎﻟﯽ , ﺗﺎﺑﻠﻮ , ﯾﺨﭽﺎل , ﻓﺮﯾﺰر , اﺟﺎق ﮔﺎز , ﮐﻮﻟﺮ , ﮐﻤﺪ , ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ , وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷﯽ ) ﺗﺮدﻣﯿﻞ , دوﭼﺮﺧﻪ ( وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ... ﻫﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ , ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺑﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺘﻮ , ﻃﻨﺎب ﻣﺤﮑﻢ و واﻧﺖ آریسان مدل95 کولر دار ###### ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮐﺎردان ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ###### * اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ * ** ﺷﻤﺎرﻣﻮ ﺳﯿﻮ ﮐﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﻪ روز ﺑﻪ ﮐﺎرت ﻣﯿﺎد ** ﻟﻄﻔﺎ از ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺎرﺗﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﯿﺪ

روحی

خوزستان > اهواز

۰۹۳۷۱۵۰۱۷۱۶

Email

آدرس: Rooh

تعداد بازدید: ۳۱۷۴

به روز رسانی: ۴ روز پیش

شناسه آگهی: ۹۱۱۴۱۲

تازه های خدمات در استان خوزستان

حک و برش لیزر اهواز منجم زاده

خدمات حک و برش لیزر ساخت تندیس ساخت جعبه دستمال کاغذی با حک لوگو و مشخصات شخصی شما ساخت انواع جعبه با چوب و پلکسی ساخت انواع تابلو و هدایای ن...

اهواز | چاپخانه منجم زاده

صدور گواهی اشتغال به کار

صدور گواهی اشتغال به کار جهت دریافت وام و تحصیل فاقد بیمه لطفا تماس تبلیغاتی نگیرید . با تشکر

اهواز | محمدعلی سعیدی

انتقال دانشجو اهواز به اصفهان

اینجانب دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز درخواست جابه جایی با دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه اصفهان را دارم. در صورت تمایل با شماره موجود در آگه...

اهواز | Sadeghi