وانت بار و حمل بار در اهواز وانت کرایه اهواز - استان خوزستان

روحی: ۰۹۳۷۱۵۰۱۷۱۶

√√ ﻗﯿﻤﺖ رو ﺷﮑﻮﻧﺪم √√ ﺣﻤﻞ اﻧﻮاع ﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﻧﺼﻒ قیمت ﺑﻨﺪه ﺳﺎﻟﻬﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﺳﺎزه ﻫﺎی , mdf اﻧﻮاع ﻣﺒﻠﻤﺎن ) راﺣﺘﯽ و ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ( , ﺑﺎرﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺷﯿﺸﻪ و دﮐﻮر , وﯾﺘﺮﯾﻦ , ﺑﻮﻓﻪ , ﻣﯿﺰ ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮری , ﻣﯿﺰ ال ﺳﯽ دی , ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب , ﺗﺸﮏ , ﻗﺎﻟﯽ , ﺗﺎﺑﻠﻮ , ﯾﺨﭽﺎل , ﻓﺮﯾﺰر , اﺟﺎق ﮔﺎز , ﮐﻮﻟﺮ , ﮐﻤﺪ , ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ , وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷﯽ ) ﺗﺮدﻣﯿﻞ , دوﭼﺮﺧﻪ ( وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ... ﻫﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ , ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺑﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺘﻮ , ﻃﻨﺎب ﻣﺤﮑﻢ و واﻧﺖ آریسان مدل95 کولر دار ###### ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮐﺎردان ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ###### * اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ * ** ﺷﻤﺎرﻣﻮ ﺳﯿﻮ ﮐﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﻪ روز ﺑﻪ ﮐﺎرت ﻣﯿﺎد ** ﻟﻄﻔﺎ از ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺎرﺗﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﯿﺪ

روحی

خوزستان > اهواز

۰۹۳۷۱۵۰۱۷۱۶

Email

آدرس: Rooh

تعداد بازدید: ۲۲۵۰

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۹۱۱۴۱۲

تازه های خدمات در استان خوزستان

ترجمه متون

ترجمه متون انگلیسی - مقاله - کتاب دانشگاهی در سریعترین زمان وبا کادری مجرب و قیمتی مناسب

خرمشهر | مهندس مطوری

انجام خدمات اینترنتی و حسابداری

انجام سریع خدمات اینترنتی و حسابداری 1- تهیه و ارسال لیست حقوق و دستمزد دارایی 2- تهیه و ارسال لیست حقوق و دستمزد بیمه تامین اجتماعی 3- ثبت نام و ارسال ...

اهواز | خانم شیخی

نیاز به کشنده جهت حمل پروژه ای گاز LPG

به اطلاع میرساند شرکت میلاد انرژی به تعداد محدودی کشنده تک و جفت برای تحویل تانکر گاز LPGو فعالیت در پروژه های حمل داخلی و ترانزیت نیاز دارد. پروژه داخلی: ...

دزفول | میلاد انرژی