وانت بار و حمل بار در اهواز وانت کرایه اهواز - استان خوزستان

روحی: ۰۹۳۷۱۵۰۱۷۱۶

√√ ﻗﯿﻤﺖ رو ﺷﮑﻮﻧﺪم √√ ﺣﻤﻞ اﻧﻮاع ﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﻧﺼﻒ قیمت ﺑﻨﺪه ﺳﺎﻟﻬﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﺳﺎزه ﻫﺎی , mdf اﻧﻮاع ﻣﺒﻠﻤﺎن ) راﺣﺘﯽ و ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ( , ﺑﺎرﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺷﯿﺸﻪ و دﮐﻮر , وﯾﺘﺮﯾﻦ , ﺑﻮﻓﻪ , ﻣﯿﺰ ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮری , ﻣﯿﺰ ال ﺳﯽ دی , ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮاب , ﺗﺸﮏ , ﻗﺎﻟﯽ , ﺗﺎﺑﻠﻮ , ﯾﺨﭽﺎل , ﻓﺮﯾﺰر , اﺟﺎق ﮔﺎز , ﮐﻮﻟﺮ , ﮐﻤﺪ , ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ , وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷﯽ ) ﺗﺮدﻣﯿﻞ , دوﭼﺮﺧﻪ ( وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ... ﻫﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ , ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺑﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺘﻮ , ﻃﻨﺎب ﻣﺤﮑﻢ و واﻧﺖ آریسان مدل95 کولر دار ###### ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮐﺎردان ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ###### * اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ * ** ﺷﻤﺎرﻣﻮ ﺳﯿﻮ ﮐﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﻪ روز ﺑﻪ ﮐﺎرت ﻣﯿﺎد ** ﻟﻄﻔﺎ از ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺎرﺗﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﯿﺪ

روحی

خوزستان > اهواز

۰۹۳۷۱۵۰۱۷۱۶

Email

آدرس: Rooh

تعداد بازدید: ۱۶۹۲

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۹۱۱۴۱۲

تازه های خدمات در استان خوزستان

سمپاشی

سمپاشی/ اهوازازبین بردن ساس موریانه با مهرمعتبرشرکت دارای کدثبت(15370) اهواز سمپاشی اهواز خدمات سمپاشی و موریانه زدایی جهت پیشگیری از ایزوله شدن ساختمانها د...

اهواز | اهوازسمپاشی