نهال در استان خوزستان

خرید بذر ذرت علوفه ای

نیاز به بذر ذرت علوفه ای مقدار مساحت زیرکشت ده هکتار می باشد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | اهواز | یوسف هرچگانی